Chính sách bảo mật thông tin

  B?o m?t

  Chúng tôi có bi?n pháp thích h?p v? k? thu?t và an ninh ?? ng?n ch?n truy c?p trái phép ho?c trái pháp lu?t ho?c m?t mát ho?c tiêu h?y ho?c thi?t h?i cho thông tin c?a b?n. Khi thu th?p d? li?u trên web, chúng tôi thu th?p chi ti?t cá nhân c?a b?n trên máy ch? an toàn. Chúng tôi duy trì các bi?n pháp b?o v? v?t lý và ?i?n t? trong m?i liên k?t v?i thu th?p, l?u tr? và ti?t l? thông tin c?a b?n.

  Quý khách tuy?t ??i không s? d?ng b?t k? ch??ng trình, công c? hay hình th?c nào khác ?? can thi?p vào h? th?ng hay làm thay ??i c?u trúc d? li?u. Nghiêm c?m vi?c phát tán, truy?n bá hay c? v? cho b?t k? ho?t ??ng nào nh?m can thi?p, phá ho?i hay xâm nh?p vào d? li?u c?a h? th?ng website. M?i vi ph?m s? b? t??c b? m?i quy?n l?i c?ng nh? s? b? truy t? tr??c pháp lu?t n?u c?n thi?t.

  M?i thông tin giao d?ch s? ???c b?o m?t nh?ng trong tr??ng h?p c? quan pháp lu?t yêu c?u, chúng tôi s? bu?c ph?i cung c?p nh?ng thông tin này cho các c? quan pháp lu?t.

  Các ?i?u ki?n, ?i?u kho?n và n?i dung c?a trang web này ???c ?i?u ch?nh b?i lu?t pháp Vi?t Nam và tòa án Vi?t Nam có th?m quy?n xem xét.

  Quy?n l?i khách hàng

  Quý khách có quy?n yêu c?u truy c?p vào d? li?u cá nhân c?a mình, có quy?n yêu c?u chúng tôi s?a l?i nh?ng sai sót trong d? li?u c?a b?n mà không m?t phí. B?t c? lúc nào b?n c?ng có quy?n yêu c?u chúng tôi ng?ng s? d?ng d? li?u cá nhân c?a b?n cho m?c ?ích ti?p th?.

  CÔNG TY TNHH TRÙNG KHOA

  ??a ch?: 118 Lê L?i, P. H?i Châu, Qu?n H?i Châu, Tp ?à N?ng, Vi?t Nam

  ?i?n tho?i: 05113. 833 067 – 3. 566 665 – 0905. 181 687

  nike air max thea damen nike air max thea damen

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng