Quy định và hình thức thanh toán

  • Thanh toán tr?c ti?p cho nhân viên thu ngân khi nh?n hàng t?i công ty.
  • Thanh toán tr?c ti?p cho nhân viên giao hàng. (Có biên nh?n giao hàng)
  • Thanh toán b?ng chuy?n kho?n qua ngân hàng.

  Thông tin chuy?n kho?n:

  1/ NGÂN HÀNG NÔNG NGHI?P VÀ PHÁT TRI?N NÔNG THÔN – Chi nhánh Chi L?ng, ?àN?ng.

  Ch? tài kho?n: Công Ty TNHH TrùngKhoa

  S? tài kho?n: 2016201001393

  2/ NGÂN HÀNG BIDV – Chi nhánh Sông Hàn, ?à N?ng.

  Ch? tài kho?n: Công Ty TNHH Trùng Khoa

  S? tài kho?n: 56510000028726

  CÔNG TY TNHH TRÙNG KHOA

  ??a ch?: 118 Lê L?i, P. H?i Châu, Qu?n H?i Châu, Tp ?à N?ng, Vi?t Nam

  ?i?n tho?i: 05113. 833 067 – 3. 566 665 – 0905. 181 687 – 0922.227 228

  offiziellairmax offiziellairmax

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng