Photocopy bản vẽ A2, A1, A0

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng