SUN GROUP – ĐỐI TÁC BỀN VỮNG CỦA TKHOA

SUN GROUP – ĐỐI TÁC BỀN VỮNG CỦA TKHOA

Chi tiết dự án

Công ty C? ph?n T?p ?oàn M?t tr?i (T?p ?oàn Sun Group) ???c thành l?p t?i Vi?t Nam n?m 2007, t?i nay ?ã th?c hi?n hàng lo?t các d? án góp ph?n thúc ??y s? phát tri?n t?i nhi?u ??a ph??ng nh?: Bà Nà Hills, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang Resort, Asia Park, Công viên ??i d??ng H? Long, cáp treo Fansipan…

ResizeImage

Sun Group t?p trung vào 4 l?nh v?c chính:

  • Du l?ch ngh? d??ng
  • Gi?i trí
  • B?t ??ng s?n cao c?p
  • ??u t? xây d?ng

Th?c hi?n khát v?ng ?? l?i nh?ng d?u ?n v??t th?i gian, các công trình do T?p ?oàn Sun Group ??u t? ?ã tr? thành nh?ng công trình ??ng c?p n?m gi? nhi?u k? l?c th? gi?i và ???c vinh danh v?i nhi?u gi?i th??ng qu?c t?. T?p ?oàn Sun Group luôn tâm ni?m, ??ng c?p không ch? n?m ? nh?ng ngôi sao g?n trên bi?n hi?u mà ? s? rung ??ng th?c s? trong trái tim khách hàng.

Thành công ??u tiên c?a T?p ?oàn Sun Group t?i Vi?t Nam là Khu du l?ch Bà Nà Hills t?i ?à N?ng. ?ây là m?t t? h?p d? án v?i h? th?ng Cáp treo ??t nhi?u k? l?c th? gi?i, Công viên Fantasy (Fantasy Park) thu?c top 05 Công viên trong nhà l?n nh?t Châu Á, Làng Pháp mang ??m phong cách Châu Âu, tàu h?a leo núi duy nh?t t?i Vi?t Nam…Bà Nà Hills ?ã tr? thành ?i?m ??n khó có th? b? qua trong hành trình du l?ch ?à N?ng, góp ph?n ??a ?à N?ng tr? thành m?t ?i?m ??n h?p d?n

Ti?p n?i thành công, T?p ?oàn Sun Group ti?p t?c t?o d?ng mô hình công viên gi?i trí m?i t?i Vi?t Nam. T?i ?à N?ng, Sun Group ??u t? Công viên Châu Á (Asia Park) hàng ??u ?ông Nam Á, là ?i?m ??n h?p d?n cho c? dân và khách du l?ch. T?i Qu?ng Ninh, công viên ??i d??ng H? Long s? ???c ??a vào ph?c v? trong ??u n?m 2016 h?a h?n t?o s? ??t phá trong phát tri?n du l?ch c?a thành ph? di s?n này.

Góp ph?n ghi tên Vi?t Nam vào b?n ?? ngh? d??ng cao c?p th? gi?i, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do T?p ?oàn Sun Group là ch? ??u t? ???c T? ch?c World Travel Awards vinh danh là “Khu ngh? d??ng sang tr?ng nh?t th? gi?i” n?m 2014. Nhi?u h?ng m?c trong InterContinental Danang Sun Peninsula Resort c?ng ??t các gi?i th??ng danh giá nh? Nhà hàng La Maison 1888 là m?t trong 04 nhà hàng ??p nh?t th? gi?i do New York Post bình ch?n tháng 4-2014, khu Harnn Heritage Spa là khu Spa m?i sang tr?ng nh?t th? gi?i do World Travel Awards trao t?ng n?m 2015…

Nhi?u d? án ??ng c?p khác ?ang ???c T?p ?oàn Sun Group th?c hi?n nh?: JW.Marriott, Ritz Carlton t?i Phú Qu?c…

Phát tri?n dòng s?n ph?m B?t ??ng s?n cao c?p v?i th??ng hi?u Premier Village Resort, T?p ?oàn Sun Group ki?n t?o nên nh?ng công trình ???c so sánh nh? nh?ng tuy?t tác. ?ó không ch? là nh?ng ?i?m ??n ngh? d??ng bi?n lý t??ng mà còn mang l?i c? h?i ??u t? b?n v?ng cho các ch? nhân.

V?i nh?ng công trình ?? l?i d?u ?n v??t th?i gian, góp ph?n thúc ??y s? phát tri?n t?i nhi?u ??a ph??ng, T?p ?oàn Sun Group kh?ng ??nh v? th? c?a m?t trong nh?ng T?p ?oàn kinh t? t? nhân hàng ??u Vi?t Nam, t?o ti?n ?? cho khát v?ng v??n xa toàn c?u. canada goose parka damen canada goose parka damen

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng