CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN TRUNG – IN, PHOTOCOPY HỒ SƠ BẢN VẼ

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN TRUNG – IN, PHOTOCOPY HỒ SƠ BẢN VẼ

Chi tiết dự án

 ? L?i gi?i thi?u

Công ty TNHH MTV T? v?n ?i?n mi?n Trung do T?ng Công ty ?i?n l?c mi?n Trung (EVNCPC) s? h?u 100% v?n ?i?u l? trên c? s? t? ch?c l?i Công ty T? v?n Xây d?ng ?i?n mi?n Trung tr??c ?ây là Trung tâm Thi?t K? ?i?n, là ??n v? t? v?n chuyên ngành ???c Công ty ?i?n l?c 3 nay là EVNCPC thành l?p, ?ã t?ng b??c xây d?ng, phát tri?n và phát huy ???c s?c m?nh c?a mình trong công tác t? v?n ph?c v? nhi?m v? ??u t? xây d?ng c? b?n hàng n?m c?a ngành nói chung và c?a khu v?c mi?n Trung – Tây Nguyên nói riêng.

Công ty ?i vào ho?t ??ng t? ngày 01 tháng 02 n?m 1994. Nh?m ti?p t?c hoàn thi?n trong công tác ??i m?i doanh nghi?p nhà n??c thành Công ty TNHH MTV do Nhà n??c làm ch? s? h?u, ngày 06/09/2011 T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam ?ã ban hành quy?t ??nh s? 539/Q?-EVN thành l?p Công ty TNHH MTV T? v?n ?i?n mi?n Trung. Hi?n nay Công ty ?ã có trên 80 lao ??ng, trong ?ó ??i ng? cán b? có b?ng Th?c s? và K? s? chi?m trên 80%, ?ây là l?c l??ng nòng c?t trong vi?c tri?n khai th?c hi?n công vi?c c?a Công ty; ngoài ra Công ty còn h?p tác v?i các Chuyên gia ??u ngành có b?ng c?p Ti?n s?, Th?c s? ?? th?c hi?n nhi?m v?.

Công ty ?ã liên k?t v?i Công ty TNHH MTV T? v?n Xây d?ng ?i?n 3 ?à N?ng thu?c Công ty C? ph?n T? v?n Xây d?ng ?i?n 1 là ??n v? có phòng Thí nghi?m ??t chu?n qu?c gia ?? th?c hi?n thí nghi?m các m?u ph?c v? cho công tác thi?t k? các công trình th?y ?i?n, l??i ?i?n cho Công ty.

Công ty ?ã ???c B? Công th??ng c?p Gi?y phép ho?t ??ng ?i?n l?c v?i ph?m vi ho?t ??ng toàn qu?c v? các l?nh v?c: T? v?n l?p d? án ??u t?, kh?o sát, thi?t k?, giám sát, ??u th?u các công trình ngu?n ?i?n có công su?t ??n 30MW; ???ng dây và tr?m bi?n áp có quy mô c?p ?i?n áp ??n 220kV; L?p quy ho?ch phát tri?n ?i?n l?c qu?n, huy?n, th? xã, thành ph? tr?c thu?c t?nh; Th?c hi?n T? v?n thi?t k? các công trình Vi?n thông ?i?n l?c và các d?ch v? t? v?n xây d?ng khác theo yêu c?u c?a khách hàng.

Công ty ?ã th?c hi?n nhi?u công trình ?i?n t?i khu v?c Mi?n Trung nh?: Kh?o sát, l?p d? án, thi?t k? các công trình nâng c?p, c?i t?o, l??i ?i?n các thành ph?, th? xã; C?p ?i?n các khu Công nghi?p; Các công trình nhà máy thu? ?i?n có quy mô công su?t l?p ??t ??n 30 MW, các công trình vi?n thông ?i?n l?c t?i các t?nh, thành ph?; Các công trình ???ng dây và TBA ??n 220kV.

?? th?c hi?n t?t ch?c n?ng và nhi?m v? ???c giao, Công ty luôn chú tr?ng vi?c ??u t? trang thi?t b? máy móc ??y ?? và hi?n ??i ?? ph?c v? cho công tác s?n xu?t. ?? góp ph?n nâng cao n?ng su?t và ch?t l??ng s?n ph?m trong công tác T? v?n, Công ty luôn t? tìm hi?u, sáng t?o và khai thác s? d?ng các ch??ng trình ph?n m?m tính toán trong và ngoài n??c. Bên c?nh ?ó, v?i h? th?ng máy Vi tính ???c n?i m?ng n?i b?, m?ng Intranet ngành ?i?n và m?ng Internet t?c ?? cao, ?áp ?ng t?t các ?i?u ki?n ph?c v? cho yêu c?u phát tri?n s?n xu?t.

Công ty luôn chú tr?ng vi?c ?ào t?o b?i d??ng nâng cao nghi?p v? nh?m b? sung ki?n th?c ngành và ki?n th?c xã h?i cho cán b? công nhân viên. Ban Giám ??c Công ty luôn có nh?ng ch? tr??ng chính xác, k?p th?i trong ?i?u hành công vi?c t?o ?i?u ki?n cho cán b? nhân viên phát huy h?t kh? n?ng c?a mình. Do ?ó nh?ng s?n ph?m thi?t k? c?a Công ty ngày càng có ch?t l??ng t?t h?n, ?áp ?ng ti?n ?? và yêu c?u ngày càng cao c?a khách hàng. Công ty ?ã xây d?ng và th?c hi?n h? th?ng qu?n lý ch?t l??ng theo tiêu chu?n ISO 9001:2008

V?i ch?c n?ng nhi?m v? c?a mình, Công ty ?ã hoàn thành hàng ngàn công trình ?i?n l?n nh? t?i khu v?c Duyên h?i Mi?n Trung & Tây Nguyên. CBCNV Công ty r?t t? hào vì ?ã góp ph?n tích c?c công s?c c?a mình trong vi?c xây d?ng h? th?ng l??i ?i?n, nâng cao ch?t l??ng cung c?p ?i?n c?a Ngành nói chung và c?a T?ng Công ty ?i?n l?c Mi?n Trung nói riêng trong khu v?c.

V?i nh?ng thành qu? ?ó, trong quá trình xây d?ng và phát tri?n, Công ty luôn ???c T?ng Công ty ?i?n l?c mi?n Trung, T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam, B? Công th??ng và Th? t??ng chính ph? t?ng nhi?u gi?y khen, b?ng khen trong công tác T? v?n xây d?ng ?i?n. N?m 2010 Công ty ?ã ???c Ch? t?ch n??c t?ng Huân Ch??ng Lao ??ng h?ng 3 v? thành tích hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? 5 n?m t? n?m 2005 ??n n?m 2009.

M?t s? thành tích tiêu bi?u Công ty ??t ???c

                                

Huân ch??ng lao ??ng h?ng 3, Ch? t?ch n??c khen t?ng n?m 2010

 

 B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph? n?m 2009

 

B?ng khen c?a B? Công th??ng n?m 2012

B?ng khen c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam n?m 2010

canada goose damen canada goose damen

Đánh giá bài viết.

Về dự án

  • Ngày bắt đầu: 'wpcf-select', 'title' => __('Select', 'wpcf'), 'description' => __('Select', 'wpcf'), 'validate' => array( 'required' => array( 'form-settings' => include( dirname( __FILE__ ) . '/patterns/validate/form-settings/required.php' ) ) ), 'types-field-image' => 'select', ); } /** * Form data for post edit page. * * @param type $field * * @deprecated seems */ function wpcf_fields_select_meta_box_form($field) { $options = array(); $default_value = null; if (!empty($field['data']['options'])) { foreach ($field['data']['options'] as $option_key => $option) { // Skip default value record if ($option_key == 'default') { continue; } // Set default value if (!empty($field['data']['options']['default']) && $option_key == $field['data']['options']['default']) { $default_value = $option['value']; } $options[$option['title']] = array( '#value' => $option['value'], '#title' => wpcf_translate('field ' . $field['id'] . ' option ' . $option_key . ' title', $option['title']), ); } } if (!empty($field['value']) || ($field['value'] === 0 || $field['value'] === '0')) { $default_value = $field['value']; } $element = array( '#type' => 'select', '#default_value' => $default_value, '#options' => $options, ); return $element; } /** * View function. * * @param type $params */ function wpcf_fields_select_view($params) { if ( isset($params['usermeta']) && !empty($params['usermeta']) ){ $field = wpcf_fields_get_field_by_slug( $params['field']['slug'] , 'wpcf-usermeta'); } else{ $field = wpcf_fields_get_field_by_slug( $params['field']['slug'] ); } $output = ''; if (!empty($field['data']['options'])) { $field_value = $params['field_value']; foreach ($field['data']['options'] as $option_key => $option) { if (isset($option['value']) && $option['value'] == $params['field_value']) { // We need to translate here because the stored value is on the original language // When updaing the value in the Field group, we might have problems $field_value = wpcf_translate('field ' . $params['field']['id'] . ' option ' . $option_key . ' title', $option['title']); } } $output = $field_value; } return $output; } 01/01/2016
  • Kết thúc: 24/08/2016

Tổng kinh phí: 350.000.000 VNĐ

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng