Dự án Hội Nghị Truyền Thông quốc tế lần thứ 23

Dự án Hội Nghị Truyền Thông quốc tế lần thứ 23

Chi tiết dự án

L?a ch?n ki?u dáng, hình kh?i công trình:Trong khâu thi?t k?, vi?c ch?n ki?u dáng, hình kh?i nhà cao t?ng không ch? thu?n túy v? ph??ng di?n th?m m? ki?n trúc mà còn có tác d?ng TKNL trong quá trình xây d?ng và v?n hành, s? d?ng. nike air max günstig nike air max günstig

Đánh giá bài viết.

Về dự án

  • Ngày bắt đầu: 'wpcf-select', 'title' => __('Select', 'wpcf'), 'description' => __('Select', 'wpcf'), 'validate' => array( 'required' => array( 'form-settings' => include( dirname( __FILE__ ) . '/patterns/validate/form-settings/required.php' ) ) ), 'types-field-image' => 'select', ); } /** * Form data for post edit page. * * @param type $field * * @deprecated seems */ function wpcf_fields_select_meta_box_form($field) { $options = array(); $default_value = null; if (!empty($field['data']['options'])) { foreach ($field['data']['options'] as $option_key => $option) { // Skip default value record if ($option_key == 'default') { continue; } // Set default value if (!empty($field['data']['options']['default']) && $option_key == $field['data']['options']['default']) { $default_value = $option['value']; } $options[$option['title']] = array( '#value' => $option['value'], '#title' => wpcf_translate('field ' . $field['id'] . ' option ' . $option_key . ' title', $option['title']), ); } } if (!empty($field['value']) || ($field['value'] === 0 || $field['value'] === '0')) { $default_value = $field['value']; } $element = array( '#type' => 'select', '#default_value' => $default_value, '#options' => $options, ); return $element; } /** * View function. * * @param type $params */ function wpcf_fields_select_view($params) { if ( isset($params['usermeta']) && !empty($params['usermeta']) ){ $field = wpcf_fields_get_field_by_slug( $params['field']['slug'] , 'wpcf-usermeta'); } else{ $field = wpcf_fields_get_field_by_slug( $params['field']['slug'] ); } $output = ''; if (!empty($field['data']['options'])) { $field_value = $params['field_value']; foreach ($field['data']['options'] as $option_key => $option) { if (isset($option['value']) && $option['value'] == $params['field_value']) { // We need to translate here because the stored value is on the original language // When updaing the value in the Field group, we might have problems $field_value = wpcf_translate('field ' . $params['field']['id'] . ' option ' . $option_key . ' title', $option['title']); } } $output = $field_value; } return $output; } 30/5/2016
  • Kết thúc: 10/6/2016

Tổng kinh phí: 190.200.000 VNĐ

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng