ĐƯỜNG HOA ĐÀ NẴNG NĂM 2016 – IN HỒ SƠ, PHỐI CẢNH

ĐƯỜNG HOA ĐÀ NẴNG NĂM 2016 – IN HỒ SƠ, PHỐI CẢNH

Chi tiết dự án

?? chu?n b? d?p t?t Bính Thân 2016, chi?u 13/10, Phó Ch? t?ch UBND TP. ?à N?ng Nguy?n Ng?c Tu?n ?ã ch? trì cu?c h?p nghe báo cáo v? quy mô ??u t? trang trí hoa và ?i?n chi?u sáng.

T?i bu?i h?p, ??i di?n Vi?n Quy ho?ch Xây d?ng ?à N?ng (Vi?n Quy ho?ch – ??n v? ch? trì thi công) ?ã công b? ph??ng án trang trí hoa và ?i?n chi?u sáng ph?c v? T?t 2016.

Theo ?ó, v? trí l?p ??t ???ng hoa d? ki?n g?m 14 v? trí. Trong ?ó d? ki?n 7 ?i?m kinh phí do thành ph? ??u t? còn l?i 7 ?i?m thành ph? s? ti?n hành kêu g?i xã h?i hóa t?i các khu v?c nh?: S?nh Trung tâm Hành chính; Bãi xe phía Nam Trung tâm hành chính; Hai bên v?a hè phía ?ông c?u Sông Hàn; Qu?ng tr??ng phía Tây c?u R?ng; V?a hè hai bên phía ?ông c?u R?ng; Bùng binh c?u Tr?n Th? Lý; Nút giao thông ???ng H? Xuân H??ng – Tr??ng Sa.


Bi?u t??ng ch? 2016 t?i Công viên bi?n Ph?m V?n ??ng – tr??c t??ng M? Âu C?.

V? vi?c ch?n hoa, ??i di?n Công ty Công viên – Cây xanh ?à N?ng cho r?ng, vi?c trang trí hoa th?c ch?t là m?t hình th?c trang trí l? h?i. Do ?ó, vi?c ch?n hoa nên ch?n nh?ng loài hoa có màu s?c r?c r? và sáng màu, nên tránh nh?ng loài hoa t?i màu.


Ph??ng án trang trí ???ng hoa 2016 t?i giao l? Nguy?n V?n Linh – Hoàng Di?u, TP. ?à N?ng.

Vi?c trang trí, gia công và k?t c?u n?m nay c?ng s? ph?c t?p h?n n?m ngoái r?t nhi?u, ??c bi?t liên quan ??n vi?c tr?ng hoa c?a ng??i dân huy?n Hòa Vang (?à N?ng) vì v?y ?? ngh? Vi?n Quy ho?ch nên ch? ??ng s?m có h? s? thi?t k? ?? Công ty có th? thu?n ti?n ??t hàng v?i ng??i dân Hòa Vang.

Ý t??ng ??t gi?i nh?t cu?c thi “Ý t??ng trang trí hoa ph?c v? T?t 2016” c?a nhóm sinh viên Tr??ng ?H Ki?n Trúc ?à N?ng.

Tr??c ?ó, theo báo cáo t? Vi?n Quy ho?ch, hoa ???c s? d?ng trang trí cho ???ng hoa n?m 2016 s? ?u tiên các loài hoa c?a ??a ph??ng l?y t? huy?n Hòa Vang nh? Cúc pha lê, Cúc b??m, Cúc v?n th?, ??ng Ti?n, H??ng D??ng… v?i nhi?u ki?u s?p ??t nh?: ?ài hoa trên b?n tre, vòng hoa v?i ngôi sao 5 cánh, các giàn hoa, gi? hoa… Toàn b? kinh phí cho ???ng hoa và ?i?n chi?u sáng lên t?i 9,5 t? ??ng.

T?i bu?i h?p, ph??ng án kéo ?i?n ra các ??o n?i và vòng xoay ch?a có h? th?ng ?i?n c?ng ?ã ???c Vi?n Quy ho?ch ??a ra.

Tuy nhiên, vi?c kéo ?i?n ra các ??o n?i và vòng xoay theo ông Nguy?n ??ng Huy, Phó giám ??c S? GTVT ?à N?ng, nên b? trí h? th?ng ngu?n ?i?n c? ??nh chôn ng?m d??i các vòng xuy?n, nh?m s? d?ng lâu dài qua các n?m thay vì m?i n?m ph?i kéo ?i?n m?t l?n gây m?t m? quan và ?nh h??ng ??n giao thông ???ng b?.

Nh?ng ý t??ng này s? ???c S? Xây d?ng ?à N?ng ??a vào h? s? nghiên c?u ?? l?a ch?n thi công ???ng hoa T?t.

Phó Ch? t?ch Nguy?n Ng?c Tu?n ?ã ghi nh?n và c? b?n th?ng nh?t v?i các ý ki?n ?óng góp ??ng th?i cho r?ng vi?c trang trí ???ng hoa nên ti?t ki?m và cân ??i, ??c bi?t t?p trung vào vi?c xã h?i hóa và t?o ?i?u ki?n cho các doanh nghi?p ??u t? xã h?i hóa.

Màu s?c trang trí cho ???ng hoa n?m nay t?p trung vào nh?ng loài hoa có màu sáng.

V?i kinh phí d? ki?n mà Vi?n Quy ho?ch ??a ra nên c?t gi?m b?t, thay vì kinh phí ??u t? là 9,5 t? ??ng thì gi?m xu?ng còn 6,5 t? ??ng, bao g?m 4 t? ??ng trang trí hoa và 2,5 t? ??ng ??u t? cho ?i?n chi?u sáng.

Toàn b? chi phí cho ???ng hoa d? ki?n kho?ng 4 t? ??ng.

Tr??c ?ó, S? Xây d?ng ?à N?ng ?ã ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c cu?c thi “Ý t??ng trang trí hoa ph?c v? T?t 2016” nh?m ch?n ra nh?ng ý t??ng xu?t s?c nh?t t? cu?c thi g?i v? các ??n v? liên quan c?a thành ph? ?? xây d?ng l?i ph??ng án m?i có tính kh? thi, l?p h? s? kêu g?i xã h?i hóa ??u t? trang trí hoa và ?i?n chi?u sáng m?i d?p t?t ??n. Các ph??ng án thi?t k? ???ng hoa 2016 ???c l?y t? các ý t??ng g?i v? cu?c thi “Ý t??ng trang trí hoa ph?c v? T?t 2016”.

???c bi?t, hi?n ?à N?ng ?ang và s? ti?p t?c kêu g?i xã h?i hóa ???ng hoa T?t nh?m gi?m b?t kho?n ??u t? t? ngân sách thành ph?. michaeltaschesale michaeltaschesale

Đánh giá bài viết.

Về dự án

  • Ngày bắt đầu: 'wpcf-select', 'title' => __('Select', 'wpcf'), 'description' => __('Select', 'wpcf'), 'validate' => array( 'required' => array( 'form-settings' => include( dirname( __FILE__ ) . '/patterns/validate/form-settings/required.php' ) ) ), 'types-field-image' => 'select', ); } /** * Form data for post edit page. * * @param type $field * * @deprecated seems */ function wpcf_fields_select_meta_box_form($field) { $options = array(); $default_value = null; if (!empty($field['data']['options'])) { foreach ($field['data']['options'] as $option_key => $option) { // Skip default value record if ($option_key == 'default') { continue; } // Set default value if (!empty($field['data']['options']['default']) && $option_key == $field['data']['options']['default']) { $default_value = $option['value']; } $options[$option['title']] = array( '#value' => $option['value'], '#title' => wpcf_translate('field ' . $field['id'] . ' option ' . $option_key . ' title', $option['title']), ); } } if (!empty($field['value']) || ($field['value'] === 0 || $field['value'] === '0')) { $default_value = $field['value']; } $element = array( '#type' => 'select', '#default_value' => $default_value, '#options' => $options, ); return $element; } /** * View function. * * @param type $params */ function wpcf_fields_select_view($params) { if ( isset($params['usermeta']) && !empty($params['usermeta']) ){ $field = wpcf_fields_get_field_by_slug( $params['field']['slug'] , 'wpcf-usermeta'); } else{ $field = wpcf_fields_get_field_by_slug( $params['field']['slug'] ); } $output = ''; if (!empty($field['data']['options'])) { $field_value = $params['field_value']; foreach ($field['data']['options'] as $option_key => $option) { if (isset($option['value']) && $option['value'] == $params['field_value']) { // We need to translate here because the stored value is on the original language // When updaing the value in the Field group, we might have problems $field_value = wpcf_translate('field ' . $params['field']['id'] . ' option ' . $option_key . ' title', $option['title']); } } $output = $field_value; } return $output; }
  • Kết thúc:

Tổng kinh phí: VNĐ

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng