Giới thiệu

Giới thiệu
TẦM NHÌN

Ngành in ấn luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội. TKHOA luôn đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu và truyền cảm hứng sáng tạo cho ngành in mỹ thuật bằng công nghệ kỹ thuật số. Từ đó làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và tiện ích hơn.

Thành l?p t? n?m 2001
  • Ti?n thân là công ty chuyên v? photocopy, h? s? b?n v? và tài li?u cho t?t c? các Công ty và Tr??ng ??i h?c trên ??a bàn Thành ph? ?à N?ng.
T? n?m 2010
  • Nâng c?p thêm Studio chuyên thi?t k? ?? h?a – In nhanh K? thu?t s?, in các ?n ph?m cao c?p dành cho các nhà hàng – khách s?n, Resort 5 sao.
  • In ?? án cho sinh viên Khoa Ki?n Trúc các tr??ng ??i h?c – Cao ??ng.
  • In Qu?ng cáo ngoài tr?i – Có nhân viên thi công t?n n?i.
T?m nhìn

Nghành in ?n luôn g?n li?n v?i s? phát tri?n c?a xã h?i. TKhoa luôn ??t m?c tiêu tr? thành ??n v? d?n ??u và truy?n c?m h?ng sáng t?o cho ngành In m? thu?t b?ng Công ngh? k? thu?t s? – T? ?ó làm cho cu?c s?ng tr? nên t??i ??p và ti?n ích h?n.

S? m?nh

Ngoài s?n ph?m và d?ch v?. M?i doanh nghi?p còn mang ??n r?t nhi?u ?i?u cho th? gi?i này. Vì th? chúng tôi luôn mu?n:
– ?áp ?ng hoàn h?o t?t c? nhu c?u c?a khách hàng.

-C? h?i phát tri?n ngh? nghi?p và ?n ??nh cu?c s?ng cho nhân viên.

-View examples of our proofreading service.

-G?n li?n v?i các ho?t ??ng c?ng ??ng và xã h?i.

tkhoa-danang3

 

tkhoa-danang1

Giá tr? v??n t?i

Hình ?nh ??p – Ch?t l??ng t?t – Chi phí h?p lý – Chuyên nghi?p – S? hài lòng c?a khách hàng.

?ó là ?i?u mà các b?n s? th?y khi ??n v?i Trùng Khoa

CÔNG TY TNHH TRÙNG KHOA

??a ch?: 118 Lê L?i, P. H?i Châu, Qu?n H?i Châu, Tp ?à N?ng, Vi?t Nam

?i?n tho?i: 05113. 833 067 – 3. 566 665 – 0905. 181 687

Email: tkhoa2004@gmail.com

Website: www.tkhoa.com.vn

S? tài kho?n: 56510000028726 – Ngân hàng TMCP ??u t? và phát tri?n Vi?t Nam

Mã s? thu?: 0400392256

nike air max 90 damen nike air max 90 damen

Hỗ trợ trực tuyến

  • Nguyễn Thị Thịnh (Giám đốc) tkhoa2004@gmail.com tkhoa2004
  • Nguyễn Ngọc Duy (Sale) tkhoa2004@gmail.com tkhoa2004
  • Lê Văn Tuấn (Sale) tkhoa2004@gmail.com tkhoa2004
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng
diet pills for women that work . Showbox Apk . scott plank development