[ Mạc thời trang – Tag treo ]

Mạc thời trang – Tag treo

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Couche 300gsm – In 2 m?t và cán m? 2 m?t – ??c l? – Không dây
S? l??ng 500 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
2.5 x 8.8 230.000 280.000 445.000 770.000 1.100.000 1.365.000 1.620.000
3.0 x 8.8 250.000 310.000 480.000 840.000 1.200.000 1.510.000 1.800.000
3.5 x 8.8 270.000 340.000 500.000 890.000 1.270.000 1.610.000 1.920.000
2.5 x 10.8 240.000 300.000 480.000 840.000 1.200.000 1.510.000 1.800.000
3.0 x 10.8 260.000 330.000 515.000 910.000 1.350.000 1.655.000 1.980.000
3.5 x 10.8 280.000 350.000 550.000 960.000 1.380.000 1.750.000 2.100.000
2.5 x 16.3 270.000 330.000 575.000 1.030.000 1.490.000 1.895.000 2.280.000
3.0 x 16.3 290.000 380.000 625.000 1.130.000 1.630.000 2.090.000 2.520.000
3.5 x 16.3 330.000 410.000 650.000 1.200.000 1.740.000 2.230.000 2.700.000
Th?i gian 5 ngày
Giá trên ch?a bao g?m thu? GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
 Couche 300gsm – In 2 m?t và cán m? 2 m?t – ??c l? x? dây
S? l??ng 500 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
2.5 x 8.8 370.000 468.000 732.000 1.212.000 1.668.000 2.065.000 2.340.000
3.0 x 8.8 385.000 490.000 770.000 1.285.000 1.775.000 2.210.000 2.520.000
3.5 x 8.8 395.000 505.000 790.000 1.330.000 1.850.000 2.300.000 2.640.000
2.5 x 10.8 385.000 490.000 770.000 1.285.000 1.775.000 2.210.000 2.520.000
3.0 x 10.8 395.000 515.000 805.000 1.355.000 1.885.000 2.350.000 2.700.000
3.5 x 10.8 420.000 540.000 830.000 1.405.000 1.955.000 2.450.000 2.820.000
2.5 x 16.3 430.000 565.000 865.000 1.475.000 2.065.000 2.590.000 3.000.000
3.0 x 16.3 455.000 600.000 910.000 1.570.000 2.210.000 2.785.000 3.240.000
3.5 x 16.3 480.000 625.000 950.000 1.645.000 2.315.000 2.930.000 3.420.000
Th?i gian 5 ngày
Couche 300gsm – In 1 m?t và cán m? 1 m?t – ??c l? – Không dây
S? l??ng 500 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
2.5 x 8.8
3.0 x 8.8
3.5 x 8.8
2.5 x 10.8
3.0 x 10.8
3.5 x 10.8
2.5 x 16.3
3.0 x 16.3
3.5 x 16.3
Th?i gian 3 ngày
Khuy?n mãi Th?i gian 5 ngày t?ng Coupon 10%
Th?i gian 7 ngày t?ng Coupon 20%
Giá trên ch?a bao g?m thu? GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Couche 300gsm – In 1 m?t và cán m? 1 m?t – ??c l? x? dây
S? l??ng 500 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
2.5 x 8.8
3.0 x 8.8
3.5 x 8.8
2.5 x 10.8
3.0 x 10.8
3.5 x 10.8
2.5 x 16.3
3.0 x 16.3
3.5 x 16.3
Th?i gian 5 ngày
Khuy?n mãi Th?i gian 7 ngày t?ng Coupon 10%
Th?i gian 10 ngày t?ng Coupon 20%
Giá trên ch?a bao g?m thu? GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

nike air max weiß nike air max weiß

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng