[ In Namecard | Mạc áo | Thẻ treo ]

In Namecard | Mạc áo | Thẻ treo

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Namecard ???c in b?ng máy in offset 4 màu.
Có nhi?u kích th??c tùy ng??i s? d?ng ch?n l?a.
Nh?n file thi?t k? qua email: tkhoa2004@gmail.com

S? l??ng ??n v? tính ??n giá (vn?) Thành ti?n (vn?)
05 H?p 35.000 175.000
10 25.000 250.000
20 23.000 460.000
01 ( in nhanh l?y li?n ) H?p 140.000

(*) B?ng báo giá ch?a bao g?m phí thi?t k? 50,000vn?

 Các s?n ph?m kích th??c không có trong b?ng giá vui lòng liên h? ?? có giá t?t nh?t.

Namecard thông d?ng:
KT thành ph?m: 88×53 mm
. In 2 m?t card, nhi?u màu in
. Ch?t li?u gi?y: Briston 300gsm. S? l??ng in t?i thi?u là 05 h?p
Namecard ?ôi:
KT thành ph?m: 178×53 mm, 108×88 mm
. In 2 m?t card, nhi?u màu in
. Ch?t li?u gi?y: Briston 300gsm. S? l??ng in t?i thi?u là 05 h?p


D?ch v? theo yêu c?u: 
 bo góc card (10,000vn?/ h?p), khoan l? làm tag treo, c?n ?? g?p 2 air max damen air max damen

Đánh giá bài viết.

Chấp nhận thanh toán

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng