[ Tem bảo hành ]

Tem bảo hành

Quy cách in

  • 0 VNĐ

Ghi chú

Hi?n t?i Công ty (TKHOA) ?ang hi?u ch?nh l?i ??N GIÁ. Nên t?t c? ??n giá trên website ch? mang tính ch?t tham kh?o mà thôi. Thành th?t xin l?i Quý khách v? s? b?t ti?n này.

Quý khách mu?n bi?t ??n giá chính xác vui lòng liên h?:

* Anh Nguy?n Ng?c Duy (Sale) – ?i?n tho?i: 0126 666 1323 – email: sale@tkhoa.com.vn

* Anh Lê V?n Tu?n (Sale) – ?i?n tho?i: 0905 395 040 – email: sale@tkhoa.com.vn

*****************************************************************************************

Tem b?o hành (STBH01)

– In 1 màu theo 2 màu có s?n c?a công ty
– Th?i gian giao hàng t? 3 ??n 6 ngày.

Tem b?o hành – Decal b? in 1 màu.
Tem in 1 màu 1.000 tem 2.000 tem 3.000 tem 4.000 tem
B? th?ng B? th?ng B? th?ng B? th?ng
1,0 cm2 80.000? 130.000? 180.000? 210.000?
1,5 cm2 110.000? 180.000? 250.000? 310.000?
2,0 cm2 140.000? 230.000? 320.000? 400.000?
2,5 cm2 170.000? 290.000? 410.000? 520.000?
3.0 cm2 200.000? 350.000? 510.000? 660.000?
Th?i gian 3 – 4 ngày 4 – 5 ngày 5 – 6 ngày 5 – 6 ngày
(Giá trên ch?a bao g?m thu? GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

 

Tem b?o hành (STBH02)

– In nhi?u màu.
– Th?i gian giao hàng:
– B? th?ng t? 3 ??n 5 ngày
– B? hình d?ng khác t? 3 ??n 6 ngày.

Tem b?o hành – Decal b? in nhi?u màu, B? th?ng.
Tem in màu 1.000 tem 2.000 tem 3.000 tem 4.000 tem 5.000 tem 6.000 tem 7.000 tem 8.000 tem
1,0 cm2 170.000? 240.000? 310.000? 380.000? 450.000? 520.000? 580.000? 640.000?
1,5 cm2 210.000? 300.000? 390.000? 480.000? 570.000? 660.000? 750.000? 840.000?
2,0 cm2 250.000? 370.000? 490.000? 610.000? 730.000? 840.000? 950.000? 1.060.000?
2,5 cm2 290.000? 440.000? 590.000? 740.000? 890.000? 1.040.000? 1.190.000? 1.330.000?
3,0 cm2 330.000? 510.000? 690.000? 870.000? 1.050.000? 1.230.000? 1.400.000? 1.570.000?
Th?i gian 3 ngày 3 ngày 4 ngày 4 ngày 4 ngày 5 ngày 5 ngày 5 ngày
(Giá trên ch?a bao g?m thu? GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

 

Tem b?o hành – Decal b? in nhi?u màu, B? hình d?ng khác.
Tem in màu 1.000 tem 2.000 tem 3.000 tem 4.000 tem 5.000 tem 6.000 tem 7.000 tem 8.000 tem
1,5 cm2 290.000? 430.000? 570.000? 700.000? 820.000? 930.000? 1.030.000? 1.130.000?
2,0 cm2 350.000? 520.000? 690.000? 860.000? 1.010.000? 1.160.000? 1.310.000? 1.460.000?
2,5 cm2 410.000? 620.000? 820.000? 1.000.000? 1.200.000? 1.380.000? 1.560.000? 1.720.000?
3,0 cm2 470.000? 700.000? 930.000? 1.180.000? 1.380.000? 1.580.000? 1.780.000? 1.960.000?
Th?i gian 3 ngày 4 ngày 4 ngày 5 ngày 5 ngày 6 ngày 6 ngày 6 ngày
(Giá trên ch?a bao g?m thu? GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

michaelhandtasches michaelhandtasches

Tem bảo hành
3 (60%) 1 đánh giá

Chấp nhận thanh toán

Sản phẩm liên quan

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng