Tấm thiệp cưới 1990 và bảng chi phí không quá 335 nghìn gây sốt

T?m thi?p c??i và b?ng thu chi ??y b?t ng? c?a m?t ?ám c??i ? nh?ng n?m 1990 ?ang khi?n ch? em vô cùng thích thú.

T?m thi?p c??i 1990 và b?ng chi phí không quá 335 nghìn gây s?t
?nh minh h?a

M?i ?ây, nh?ng b?c ?nh v? t?m thi?p m?i và danh sách ghi l?i t?ng chi phí c?a m?t ?ám c??i t?i Thanh Hóa trong n?m 1990 ???c ??ng t?i trong m?t nhóm tâm s? nh?n ???c s? h??ng ?ng nhi?t tình c?a các ch? em. ???c bi?t, nh?ng t?m thi?p c??i này thu?c v? b? m? c?a ch? nhân các b?c ?nh. Thi?p c??i ???c c?t gi? c?n th?n sau 26 n?m thì g?n ?ây m?i ???c “ti?t l?” cho con cháu trong gia ?ình.

Thi?p c??i ??n gi?n, n?i dung ghi ng?n g?n và ??y ?? (?nh: Facebook)

T?m thi?p làm b?ng ch?t li?u gi?y thông th??ng ?ã b? th?i gian làm úa vàng cùng v?i l?i thi?t k? vô cùng ??n gi?n kèm theo các thông tin c?n thi?t, ng?n g?n ???c in bên trong. ?i?u ???c bàn tán nhi?u nh?t ?ó chính là danh sách quà m?ng cùng t?ng chi phí cho m?t ?ám c??i r? m?t cách “ng? ngàng”.

T?i th?i ?i?m nh?ng n?m 1990, giá tr? ??ng ti?n hoàn toàn khác hi?n nay, khi m?i ng??i v?n ph?i r?t khó kh?n ?? có ???c t?m v?i ?? may chi?c áo dài tr?ng dành cho cô dâu, chi?c áo s? mi dành cho chú r? thì kh?n t?m, phích n??c, b? ?m chén, ch?u nhôm, xong n?i l?i là nh?ng món quà vô cùng quý giá ??i v?i c?p v? ch?ng tr?.

T?ng thu, chi c?a m?t ?ám c??i khi?n nhi?u ch? em ng? ngàng vì m?c ?? “siêu r?” c?a nó. (?nh: Facebook)

Các món quà t?ng ??n gi?n nh?ng ch?a ??ng nhi?u ý ngh?a ??i v?i c?p v? ch?ng tr? lúc b?y gi?. (?nh: Facebook)

Nh?ng dòng ch? ghi Chú Hoan T? – 1 ch?u nhôm – 4.000, t?p th? cán b? PBC2 – 2 kh?n t?m: 2 .000…” s? ti?n m?ng cao nh?t c?ng ch? d?ng l?i ? 17 nghìn ??ng khi?n nhi?u b?n tr? thích thú. T?ng s? ti?n nh?n ???c sau ?ám c??i c?a c?p v? ch?ng tr? là h?n 500 nghìn trong khi s? ti?n chi phí dành cho ?ám c??i ch? h?n 335 nghìn ??ng.

Nhi?u b?n tr? cho r?ng, vào th?i ?i?m ?y s? ti?n m?ng c??i nh? v?y là quá nhi?u b?i ??ng ti?n ch?a m?t giá nh? bây gi?. B?n tr? có tên facebook LanLe cho bi?t: “Ngày ?y, mua m?y chi?c kem túi c?ng ch? có 100 ??ng thôi, ch? bây gi? 500 nghìn v?n không ?? ?? mua 2 con gà cho ?ám c??i”. “Ngày ?ó nh? v?y là ??i gia r?i, b? m? mình ?ám c??i còn ch? có thi?p m?i, ch?ng có ?nh c??i luôn, mà ch? thông báo r?i làm m?y mâm n??c chè v?i k?o ng?t thôi” – Nhiên Ph?m chia s? thêm.

D??i ?ây là m?t vài hình ?nh v? nh?ng t?m thi?p c??i x?a ???c c? dân m?ng chia s?:

Không c?n quá c?u k?, m?t t?m thi?p c?ng ?? khi?n cho r?t nhi?u ng??i c?m th?y h?nh phúc (?nh: Facebook)

Ch? ??n gi?n là bông hoa h?ng v?i hai màu xanh ?? cùng dòng ch? kính m?i kèm theo tên ng??i ???c m?i c?ng ?? th?y ???c s? trang tr?ng (?nh: Facebook)

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng