Bán hoặc mặc áo in lá cần sa có thể bị phạt 100 triệu đồng

Chi?c áo phông ?en in hình nh?ng chi?c lá màu xanh ???c hàng lo?t chàng trai cô gái s?m v? th?c ch?t là lá c?n – m?t ch?t gây kích thích b? c?m.

D?o m?t vòng các khu ch? và c? c?a hàng dành cho gi?i tr? mùa hè này, không khó ?? th?y ki?u áo phông ?en hình lá c?n ???c nhi?u ng??i bày bán nhan nh?n. Trào l?u này manh nha t? n?m ngoái nh?ng ph?i ??n mùa hè n?m nay m?i th?c s? gây s?t, ???c hàng lo?t ng??i ?ua nhau s?m v? ?? theo phong trào.

dien-chiec-ao-gay-sot-nhat-he-nay-co-the-bi-phat-100-trieu-dong

Gõ t? khóa “áo lá c?n” lên Google có th? thu ???c g?n 400.000 k?t qu?.

V?i h?a ti?t nh?ng chi?c lá màu xanh in trên n?n ?en, ki?u áo này mang ??n c?m giác r?t mát m? ??m ch?t hè. Không ít ng??i b?t ng? khi hình trên áo th?c ch?t là lá c?n (tên khoa h?c là Cannabis Sativa), có ch?a ch?t kích thích gây ?nh h??ng ??n th?n kinh và là ch?t c?m không ???c phép s? d?ng ngoài vi?c ph?c v? cho y h?c.

Tr??c ?ây, áo lá c?n th??ng ???c nh?p t? Trung Qu?c, Thái Lan v?i m?c giá 250-300k. N?m b?t c?n s?t c?a gi?i tr?, nhi?u c? s? gia công ? Vi?t Nam c?ng xu?t x??ng hàng lo?t m?u mã t??ng t? v?i m?c giá bình dân h?n, ch? kho?ng 150k.

dien-chiec-ao-gay-sot-nhat-he-nay-co-the-bi-phat-100-trieu-dong-1

Nhi?u m?u mã áo lá c?n ???c s?n xu?t ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a gi?i tr?.

H?a ti?t n?i b?t trên áo khi?n gi?i tr? ?ua nhau s?m ?? ?i ch?i, ?i du l?ch. Nhi?u h?i b?n hay th?m chí là c? gia ?ình còn r? nhau mua chung ?? áo ??ng ph?c ??p – r? mà không c?n ?i in. H?u h?t nh?ng ng??i mua v? ??u không bi?t chi?c lá trên áo là lá c?n, th?m chí còn có ng??i ngh? là lá phong, lá thông… Tuy nhiên c?ng không ít b?n tr? dù hi?u ý ngh?a nh?ng v?n mua v? m?c ?? th? hi?n ?? “sành ?i?u”. Các c?a hàng gi? ?ây th?m chí còn bán áo lá c?n m?t cách công khai. Ch? c?n gõ t? khóa này, b?n s? có ???c hàng tr?m nghìn k?t qu?.

dien-chiec-ao-gay-sot-nhat-he-nay-co-the-bi-phat-100-trieu-dong-2

Áo ???c nhi?u g??ng m?t ?ình ?ám v?i gi?i tr? l?ng xê.

Theo quy ??nh t?i ?i?u 9, Ngh? ??nh 60/2014/N?-CP v? qu?n lý ho?t ??ng in ?n, thu?c phi?n, ma túy, c?n sa là nh?ng t? n?n xã h?i c?m kinh doanh, c?m s? d?ng. Do ?ó, vi?c in ?n lá c?n sa, thu?c phi?n lên trên áo s? b? x? lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Ngoài ra, thu?c phi?n, ma túy, c?n sa  là nh?ng lo?i hàng hóa nghiêm c?m tuy?t ??i vi?c kinh doanh và l?u thông trên th? tr??ng, theo quy ??nh t?i ?i?u 7 và ?i?u 8 Lu?t Qu?ng cáo, hàng hóa.

Hành vi qu?ng cáo hàng hóa, d?ch v? c?m kinh doanh nh? thu?c phi?n, c?n sa có th? b? ph?t ti?n t? 70 tri?u ??ng ??n 100 tri?u ??ng.

Linh Anh

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng