Giáo viên không muốn mình là chiếc máy photocopy

?ã 2 n?m ??a vào th?c hi?n t?i các tr??ng nh?ng ??n nay Thông t? 30 v? ?ánh giá h?c sinh ti?u h?c v?n b? ph?n l?n giáo viên “quay l?ng”, m?c dù h?n ai h?t chính h? là nh?ng ng??i hi?u rõ tính nhân v?n c?a thông t? này!

Th?c hi?n ?? ??i phó

Tr??c ph?n ánh c?a nhi?u giáo viên v? b?t c?p c?a Thông t? 30, m?i ?ây S? Giáo d?c và ?ào t?o (GD&?T) Hà N?i ?ã có công v?n yêu c?u các Phòng GD&?T các qu?n, huy?n và th? xã, các tr??ng h?c ph?i có báo cáo v? vi?c th?c hi?n ?ánh giá h?c sinh ti?u h?c. S? d? có s? vi?c này là b?i th?i gian qua, nhi?u giáo viên than phi?n vì b? “quá t?i” khi th?c hi?n theo thông t? này. Th?c t? thì không ch? riêng ? Hà N?i mà nhi?u th?y, cô giáo ? ??a ph??ng khác c?ng ??u ca thán.

Thông t? 30 c?a B? GD&?T b?t ??u áp d?ng t? tháng 10-2014 v?i vi?c ??i m?i vi?c ?ánh giá h?c sinh ti?u h?c không ph? thu?c hoàn toàn vào ?i?m s?.

Theo quy ??nh c?a thông t? thì trong ?ánh giá th??ng xuyên, giáo viên nh?n xét b?ng l?i nói tr?c ti?p v?i h?c sinh ho?c vi?t nh?n xét vào phi?u, v? c?a h?c sinh v? nh?ng k?t qu? ?ã làm ???c ho?c ch?a làm ???c. Vi?c ?ánh giá b?ng ?i?m s? ch? ???c th?c hi?n thông qua bài ki?m tra gi?a và cu?i k? h?c. H?c sinh s? ???c t?ng h?p ?ánh giá trên c? s? theo dõi m?c ?? nh?n th?c, k? n?ng và ?i?m s? c?a các bài ki?m tra cu?i k?.

Th? nên ? th?i ?i?m “ra ??i”, Thông t? 30 ???c k? v?ng s? ?ánh d?u b??c ngo?t trong giáo d?c khi c?i b? ???c áp l?c ?i?m s? cho h?c sinh. Tuy nhiên, kh?o sát m?i ?ây t? H?i Khoa h?c Tâm lý Giáo d?c Vi?t Nam ? m?t s? t?nh, thành cho th?y còn quá nhi?u b?t c?p trong quá trình th?c hi?n thông t? này.

Báo cáo t? H?i Khoa h?c Tâm lý Giáo d?c Vi?t Nam khi làm kh?o sát ??i v?i các giáo viên ti?u h?c ? 5 t?nh, thành ph?: Hà N?i, H?i D??ng, Phú Th?, Hòa Bình, ?à N?ng cho th?y: Có 95,2% s? giáo viên khi ???c h?i ??u kh?ng ??nh vi?c th?c hi?n ?ánh giá h?c sinh theo Thông t? 30 khi?n giáo viên v?t v? h?n r?t nhi?u, nh?t là v?i giáo viên ? vùng nông thôn. Vi?c ph?i ?ánh giá h?c sinh theo ph??ng pháp nh?n xét này khi?n giáo viên m?t quá nhi?u th?i gian, b?i s? s? h?c sinh thì ?ông mà ?? tìm t? ng? di?n ??t chính xác cho t?ng tr??ng h?p và không trùng l?p là ?i?u không h? d? dàng. ?i?u này d?n ??n hi?n t??ng giáo viên tìm cách ??i phó b?ng nh?ng l?i nh?n xét “d?p khuôn”.

giao vien khong muon minh la chiec may photocopy
H?c sinh ti?u h?c

Ví mình ch?ng khác gì chi?c máy photocopy khi ph?i chép nh?ng câu nh?n xét na ná nhau vào s? nh?n xét c?a h?c sinh. Có giáo viên còn chu?n b? c? m?t b?n m?u r?i post lên di?n ?àn “h? tr?” các giáo viên khác. C?c ch?ng ?ã, nhi?u giáo viên còn ngh? ra cách nh?n xét b?ng… con d?u. Nh?ng m?u câu ng?n g?n chung chung nh?: Con làm bài t?t, cô khen; Con vi?t ?u, ch?a c?n th?n, cô phê bình; Con c?n c? g?ng h?n; Con c?n làm l?i bài… Dù bi?t nh?ng l?i này “không nói lên ???c ?i?u gì” nh?ng nhi?u giáo viên v?n bu?c ph?i làm vì không th? chi ti?t h?n v?i m?t kh?i l??ng s? sách l?n nh? v?y.

S? b?t c?p trong vi?c nh?n xét, ?ánh giá h?c sinh là ? ch?, không ph?i ngày nào giáo viên c?ng có ?? th?i gian ?? ghi nh?n xét t?t c? h?c sinh trong l?p. ??c bi?t ? các tr??ng h?c ? t?nh, thành ph? l?n nh?: Hà N?i, TP HCM thì m?i l?p h?c  r?t ?ông, s? s? th??ng 40-60 h?c sinh/l?p.

Ch?a k? nh?ng giáo viên gi?ng d?y các môn h?c n?ng khi?u nh?: Th? d?c, H?a, Nh?c thì s? s? sách ph?i ghi nh?n xét t? 750 ??n 1.000 h?c sinh m?i ??t, b?i m?i giáo viên n?ng khi?u này ph?i ph? trách 10-15 l?p. Áp l?c v? th?i gian, công vi?c khi?n trung bình m?i ngày giáo viên ch? nh?n xét ???c 1/3-1/2 h?c sinh trong m?t l?p. Dù có th? ?? s? h?c sinh ch?a ???c nh?n xét sang ngày hôm sau thì giáo viên v?n ph?i quay vòng 2-3 ngày sau m?i ??n l??t. Nh? v?y, vô hình trung vi?c nh?n xét, ?ánh giá ki?n th?c, k? n?ng cho 1 h?c sinh s? không ???c liên t?c. ?? r?i, v?i nh?ng câu nh?n xét chung chung, không sát thì các b?c ph? huynh s? nh?n ???c gì t? nh?ng cu?n nh?t ký mà giáo viên c?a con ghi l?i?

G?n ?ây khi t?ng k?t n?m h?c 2015-2016, ch? Ph?m Th? Ph??ng (Thanh Xuân, Hà N?i) l? l?m khi con mang v? gi?y khen v?i danh hi?u: Hoàn thành t?t nhi?m v? h?c t?p môn Khoa h?c. Khi h?i l?i cô giáo ch? nhi?m c?a con thì ch? m?i bi?t, các con h?c t?t môn nào thì s? ???c khen ? môn ?ó. V?y nên, có r?t nhi?u lo?i gi?y khen nh?: Hoàn thành t?t nhi?m v? h?c t?p và rèn luy?n; Hoàn thành t?t nhi?m v? h?c t?p môn Nh?c h?a; Hoàn thành t?t nhi?m v? h?c t?p… Th?c t?, trên tinh th?n c?a Thông t? 30 thì h?c sinh hoàn thành t?t m?t nào thì khen m?t ?ó. Riêng h?c sinh có h?c l?c trung bình thì giáo viên ph?i ch?n m?t t?t c?a m?i h?c sinh ?? ?? xu?t khen th??ng, thành th? nhi?u l?p 100% h?c sinh ???c gi?y khen.

??ng làm h?ng ý t??ng m?i

Có th? th?y, m?t th?i gian dài n?n giáo d?c Vi?t Nam quay cu?ng trong c?n bão ?i?m s?. Tình tr?ng h?c ch?y theo ?i?m s? ?ã kéo t?t s? phát tri?n c?a giáo d?c và ??y n?n giáo d?c ?i theo m?t h??ng khác là ch?y theo thành tích. T? nh?ng h?c sinh m?i c?p sách ??n tr??ng t?i các b?c h?c cao h?n ??u ch?y theo ?i?m. Nên s? ra ??i c?a Thông t? 30, quy ??nh b? ch?m ?i?m ? h?c sinh, ti?u h?c ph?n nào mang ??n k? v?ng m?i khi nó th? hi?n ???c giá tr? nhân v?n c?a m?t n?n giáo d?c vì h?c trò.

giao vien khong muon minh la chiec may photocopy
Con d?u mà giáo viên dùng ?? nh?n xét h?c sinh

C? th?, Thông t? 30 yêu c?u giáo viên ph?i quan tâm th?c s? t?i t?ng h?c sinh  ngh?a là ?? cao cá th? hóa trong d?y h?c. D?a trên c? s? vì s? ti?n b? c?a m?i h?c sinh, ?ánh giá s? ti?n b? c?a h?c sinh nên s? không có s? so sánh các h?c sinh v?i nhau. Khi ?ánh giá h?c sinh ti?u h?c, Thông t? 30 yêu c?u ph?i nh?n xét ??nh tính ho?c ??nh l??ng v? k?t qu? h?c t?p, rèn luy?n, s? hình thành và phát tri?n m?t s? n?ng l?c, ph?m ch?t c?a h?c sinh ti?u h?c.

Tuy nhiên, v?i yêu c?u này mà s? s? h?c sinh trong m?t l?p luôn ? m?c 40 th?m chí 60 h?c sinh/l?p nh? hi?n nay thì giáo viên quá v?t v?. V?i các n??c c?ng áp d?ng ph??ng pháp này nh? Singapore, Nh?t B?n… s? s? ch? 15-20 em.

giao vien khong muon minh la chiec may photocopy
TS V? Thu H??ng, GV Khoa Giáo d?c ti?u h?c, ?H S? ph?m Hà N?i

Ch? ra nh?ng m?t còn ch?a h?p lý c?a Thông t? 30, TS V? Thu H??ng, ?H S? ph?m Hà N?i cho r?ng: Thông t? 30 là m?t thông t? m?, trong ?ó m?i quy?n quy?t ??nh ??u do chính th?y cô giáo th?c hi?n. Tuy nhiên, giáo d?c Vi?t Nam bao nhiêu n?m nay ?ã ?óng hoàn toàn trong nh?ng cái khung c?ng nh?c t? ?ánh giá h?c sinh, giáo viên, ra ??u bài… nên khi bu?c ph?i thay ??i thì các giáo viên còn ng? ngàng. Trong khi ?ó, B? GD&?T l?i v?i vàng trong quá trình th?c hi?n khi?n các tr??ng không k?p b?t nh?p, ?ó là lý do ?? m?i th? r?i tung lên.

Vì v?y, theo TS V? Thu H??ng, ?? Thông t? 30 ???c áp d?ng t?t vào môi tr??ng giáo d?c Vi?t Nam thì tr??c h?t c?n gi?m s? s? h?c sinh trong m?t l?p h?c. Ti?p theo ?ó ??i ng? giáo viên ph?i ???c t?p hu?n v? thông t? m?t cách k? càng b?i các chuyên gia. C?n có s? phân bi?t, trình ?? ? t?ng vùng mi?n, ? các khu v?c kinh t?, vì ??i v?i t?ng ??i t??ng ph? huynh thì dùng ph??ng pháp khác nhau. Nh? ? mi?n núi thì r?t nhi?u b?c ph? huynh ch?a bi?t ch?, n?u ch? ?ánh giá theo nh?n xét thì h? không n?m ???c v? ch?t l??ng h?c t?p c?a con mình. Thêm n?a ph?i b? sung thêm quy ??nh v? khen th??ng, ?ánh giá ??i v?i h?c sinh b?i dù ?ã qua 2 n?m th?c hi?n thì ??n cu?i n?m h?c này, r?t nhi?u tr??ng v?n loay hoay trong vi?c ?ánh giá h?c sinh c?a mình.

Không ph? nh?n, ch? tr??ng tinh th?n Thông t? 30, nh?ng vi?c th?c hi?n thì c?n có th?i gian chu?n b? th?t k?, TS. V? Thu H??ng kh?ng ??nh: “Ngoài vi?c t?p hu?n, h??ng d?n c?n th?n, chi ti?t cho giáo viên thì B? GD&?T c?ng không nên t?o áp l?c v?i giáo viên, b?i quá trình th?c hi?n có hi?u qu? là lâu dài”.

Huy?n Anh

Ngu?n: N?ng l??ng M?i s? 527

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng