Vi?c th? hai c?n chu?n b? là hi?u rõ s?n ph?m mình s? làm nh? th? nào, in gi?y gì, máy nào, thành ph?m ki?u nào,…? Nhi?u câu h?i r?t ngây th? “em c?n bình catalog 16 trang kh? A4 ?óng kim?” r?i nh? ch? giùm cách bình ra sao, th?t s? h?i ki?u này ?? ai ch? ???c . Tr??c khi b?t tay vào bình trang ít ra c?n n?m rõ các thông tin sau:
– Kh? s?n ph?m chính xác là bao nhiêu?
– S? in trên kh? gi?y bao nhiêu? 65×86, 60×84 hay 32,5 x 43?
– S? in trên gi?y gì? dày m?ng? bao nhiêu?
– S? in trên máy gì? ch?a b?t nhíp bao nhiêu mm?
– S? thành ph?m ki?u gì? ?óng kim? may ch? hay phay gáy vào keo?
– S? g?p t? in b?ng tay hay g?p b?ng máy? N?u g?p b?ng máy thì s? g?p ki?u gì?
và còn m?t vài thông tin khác. Thi?u m?t trong các thông tin trên ??u không làm ???c, ho?c n?u làm thì.. c?ng ???c nh?ng hên xui ^^

Vi?c cu?i cùng: file và công c?. Có 2 cách bình trang:
–  Bình th? công, tr?c ti?p trên các ph?n m?m thi?t k?: Corel, AI
–  Bình t? ??ng b?ng ph?n m?m

N?u là brochure, catalog, card visit, t? r?i,… thông th??ng dùng cách 1 (xem t?i?ây http://ingiaoduc.com/index.php/2016/03/11/binh-trang-cho-t…isit-trong-in-an/). N?u là sách, báo, t?p chí, nói chung là s? trang nhi?u thì nên dùng cách 2. N?u dùng cách 2 thì yêu c?u b?t bu?c là ph?i chuy?n cách file thi?t k? ra file PDF vì các ph?n m?m bình trang ch? nh?n ??u vào là file PDF.

Nh?ng thông s? c?n chú ý:

1. MÁY IN (MÁY IN OFFSET T? R?I)

Tr??c khi bình trang, c?n xác ??nh s?n ph?m s? ???c in trên máy in nào. Nh?ng thông s? c?n n?m bao g?m: kh? gi?y in t?i ?a, t?i thi?u, kho?ng cách ch?a nhíp, tay kê hông. N?u không rõ có th? ?? ch?a nhíp 1,2-1,5cm (m?t s? máy ch? c?n ch?a nhíp kho?ng 8-10mm). N?u là bình in tr? nhíp b?t bu?c ph?i ch?a nhíp cho c? hai ??u. Tham kh?o v? nhíp & tay kê t?i?ây http://ingiaoduc.com/index.php/2016/03/11/khai-niem-nhip-v…y-ke-trong-in-an/ ? .

M?o nh?: xác ??nh kh? in l?n nh?t d?a vào tên model máy: vd máy Komori Lithrone 40: kh? ngang t?i ?a = 40 x 2,54cm = 101,6cm, chi?u còn l?i l?y 101,6cm chia cho c?n 2 = 71,8, nh? v?y máy Lithrone 40 in ???c t?i ?a kh? 72×102. Tuy nhiên an toàn & chính xác nh?t v?n là ?i h?i th? in

? Vi?t Nam, các máy in th??ng có các kh? thông d?ng sau:
– Máy 8 trang (vd Komori Lithrone 40, Daya 3F,..): ch?y ???c t?i thi?u 32×43, t?i ?a 72×102, thông d?ng là 65×86. Th??ng in catalog, t?p chí, t? r?i s? l??ng nhi?u.
– Mày 4 trang kh? nh?: ch?y ?u?c t?i thi?u 27×39, t?i ?a 54×79, thông th??ng 43×65. Th??ng in t? r?i s? l??ng ít, folder, bao th?.
– Máy kh? l?n: vd Komori Lithrone 44: t?i ?a 79×109, t?i thi?u 43×65. Th??ng in bao bì, catalog kh? ??c bi?t, túi xách.

2. KH? GI?Y IN AN

Gi?y in th??ng bán theo các kh? gi?y c? ??nh nh? 65×86, 79×109, 60x84cm, trong ?ó kh? 65×86 th??ng dùng in catalog, brochure vì 1 t? bình v?a ?? 16 trang A4, kh? 79×109 th??ng dùng in folder (x? ?ôi thành kh? 54×79) ho?c bao th? (các kh? nh? 36×39, 26×36,…). M?t s? kh? khác ít xài h?n nh? 65×100, 72×102 (gi?y m? thu?t).

M?t s? s?n ph?m thông d?ng c?n nh?:
– Catalog, brochure A4: in kh? 65×86 = 16 trang; 43×65= 8 trang n?u in AB. N?u in t? tr? thì s? trang còn 1 n?a.
– Folder: 54×78 cho folder kích th??c 31,5 x 22cm, ch?y t? tr?.

3. TAY SÁCH VÀ CÁCH ?ÁNH S? TRANG

M?t cu?n sách g?m nhi?u trang, khi in các trang ???c chia nhóm và ghép + in lên m?t t? in có kích th??c l?n, sau khi in ta g?p t? in theo m?t th? t? nào ?ó thì s? ???c m?t tay sách. Nhi?u tay sách ghép l?i thành ru?t sách.

ky thuat binh trang in an | in ?n
?? ghép các tay sách l?i v?i nhau, ta có các ki?u nh?:
– ?óng l?ng) – saddle stich: các tay sách ???c l?ng vào nhau t? ngoài vào trong. Ki?u này dùng cho s?n ph?m có s? trang ít, dùng ph??ng pháp ?óng kim l?ng.
ky thuat binh trang in an | in ?n
ky thuat binh trang in an | in ?n
– ?óng k?p – perfect binding: các tay sách ???c x?p ch?ng lên nhau. Ki?u này dùng cho s?n ph?m có s? trang nhi?u, thành ph?m theo cách may ch? vào bìa (sách) ho?c phay gáy vào keo nóng (t?p chí, catalog, các lo?i sách có th?i gian s? d?ng ng?n)

ky thuat binh trang in an | in ?n
Nh? v?y, tr??c khi b?t tay vào bình trang, ta c?n n?m s?n ph?m s? dùng cách thành ph?m nào ?? ?ánh s? trang cho ?úng. Cách t?t nh?t là tìm vài t? gi?y tr?ng, g?p thành t?ng tay sách, sau ?ó ?ánh s? t?t c? các trang theo th? t? r?i bung ra, s? bi?t ???c trên t?ng t? in các trang s? s?p x?p nh? th? nào. Tuy nhiên, ??n b??c này ta c?n l?u ý thêm m?t ?i?u quan tr?ng, ?ó là cách g?p tay sách nh? th? nào. Sau ?ây là ví d? cách g?p m?t tay sách 16 trang:

ky thuat binh trang in an | in ?n
Vi?c xác ??nh cách g?p r?t quan tr?ng, ??c bi?t n?u b?n d? ??nh khi in xong s? g?p b?ng máy, vì nhi?u tr??ng h?p khi in xong thì mang lên máy g?p không ???c. Do ?ó n?u không rõ ph?i ?i h?i ng??i ph? trách vi?c thành ph?m.M?t thông tin khác quan tr?ng không kém, ?ó là xác ??nh m?t tay sách g?m bao nhiêu trang? 4, 8, 12, 16 hay 32 trang. S? trang nhi?u hay ít tu? thu?c vào kh? thành ph?m và ?? dày gi?y. N?u gi?y dày thì ch? có th? g?p 1 v?ch (4 trang) ho?c 2 v?ch vuông góc (8 trang), 2 v?ch song song (6 trang),.. C?n l?u ý: s? trang c?a 1 cu?n sách ph?i chia h?t cho 4 (tr? tr??ng h?p phay gáy vào keo thì có th? l? 2 trang. S? trang sách luôn ???c ?ánh theo nguyên t?c: trang ch?n n?m bên trái và trang l? n?m bên ph?i.

4. CÁC KHO?NG CH?A XÉN – BAO NHIÊU THÌ V?A?

M?t s?n ph?m in ra bao gi? c?ng ph?i qua giai ?o?n c?t xén ít nh?t là m?t l?n, vì v?y khi thi?t k? và bình trang, ng??i thi?t k? ph?i chú ý ??n vi?c ch?a xén cho s?n ph?m. V?y kho?ng ch?a xén là gì và bao nhiêu là ???
– Ch?a xén: là ph?n s? b? xén b? khi thành ph?m. Hình minh h?a d??i ?ây cho th?y s?n ph?m tr??c và sau khi xén, ?? ý th?y r?ng có m?t ph?n hình ?nh khi thi?t k? ?ã c? ý ?? tràn ra phía ngoài và sau khi xén ?ã m?t ?i.

ky thuat binh trang in an | in ?n
– Tai sao ph?i ch?a xén b?ng cách thi?t k? ph?n hình ?nh d? ra ngoài nh? trên? Vì khi thành ph?m s? có sai s? khi c?t xén, ta không th? nào c?t ?úng y bon nh? th? này
mà có th? s? c?t nhích ra phía ngoài nh? th? này
ky thuat binh trang in an | in ?n
Nh? v?y nguyên t?c khi thi?t k? file là:
1. Ph?i nh? ch?a xén
2. Chi ti?t, hình ?nh nào n?m sát mép gi?y thì ta cho nó tràn h?n ra ngoài vùng ch?a xén luôn. Hình minh h?a d??i ?ây cho th?y cách ch?a xén: khung màu ?en là kích th??c sau khi xén, hình cây d?a và m?ng xanh phía trên ?ã ???c tràn ra ngoài.

ky thuat binh trang in an | in ?n
Ch?a xén bao nhiêu là ??: khi thi?t k? ta nên ch?a t? t? 3-5mm m?i bên, nhi?u h?n c?ng ch? sao n?u nh? ta có ý ??nh xu?t file sang PDF và bình t? ??ng b?ng ph?n m?m. Ng??c l?i n?u ch? bình tr?c ti?p trên Corel hay AI thì nên ?? chính xác ngay t? ??u.

Xén m?t dao hay 2 dao? Khi bình các s?n ph?m, ví d? t? r?i, n?u gi?a 2 con là n?n gi?y tr?ng ho?c n?n màu nh? nhau thì lúc này không c?n ch?a xén gi?a 2 con, khi thành ph?m ch? c?n c?t 1 dao ? gi?a. Ng??c l?i n?u là chi ti?t hình ?nh t?a l?a h?t thì c?n thi?t ph?i ch?a xén gi?a 2 con, lúc này khi thành ph?m ph?i c?t 2 dao nên g?i là ch?a xén 2 dao.

Hình minh h?a: 1. Xén 1 dao, 2. Xén 2 dao

ky thuat binh trang in an | in ?n

1. CH?A XÉN TRONG ADOBE ILLUSTRATOR

??u tiên tr??c khi b?t tay vào vi?c thi?t k? 1 cái gì ?ó, ph?i xác ??nh chính xác kh? ?n ph?m. Vd ta s? thi?t k? m?t t? r?i kh? A4 (210mm x 297mm). Vào File –> New ho?c nh?n Ctrl+N

K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

Thi?t l?p chính xác các giá tr? chi?u ngang, chi?u cao. Ph?n bleed chính là kho?ng ch?a xén trên file, ta c? cho nó là 5mm, nhi?u h?n c?ng ch?ng sao.
Ph?n h? màu chú ý ch?n CMYK.
Sau khi nh?n OK, ta có 1 file m?i v?i 1 khung vi?n màu ?? th? hi?n cho vùng ch?a xén (b?t t?t b?ng phím t?t Ctrl + ; Nh? v?y ??n ?ây ta có th? tho?i mái thi?t k? và chú ý làm tràn n?n ra t?i thi?u ??n vùng biên màu ??. Chú ý r?ng vùng này khi in xong s? b? c?t m?t nên canh sao cho không b? xén ?i nh?ng vùng quan tr?ng.
K? thu?t bình trang trong in ?n | in an
??n ?ây chúng ta m?i ?i ???c 1/2 quãng ???ng. Ph?n ti?p theo khi ?ã thi?t k? xong, chúng ta l?u file sang ??nh d?ng PDF và lúc này khi l?u file nh? ?ánh d?u check vào m?c Bleed nh? hình
K? thu?t bình trang trong in ?n | in an
Nh? v?y file PDF c?a chúng ta ?ã có kh?ang ch?a xén theo ?úng yêu c?u. Ki?m tra trong Acrobat v?i pluggin Quite Imposition Plus, ta s? th?y ph?n ch?a xén trên file.
K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

Chú ý lúc này kích th??c file PDF xu?t ra s? là 220 x 307mm (do có ch?a xén m?i bên 5mm).

2. CH?A XÉN TRONG INDESIGN

InDesign là ph?n m?m dàn trang r?t m?nh và linh ho?t, ? n??c ngoài hay xài. ? Vi?t Nam thì tr??c kia có Corel Ventura, PageMaker, sau này l?i QuarkXPress nh?ng d?n d?n s?p t?i ch?c còn m?i InDesign.

?? b?t ??u m?t tài li?u v?i InDesign ?úng cách, khi m? h?p tho?i New Document (Ctrl+N), ta b?m vào nút More Options và ?i?n các kho?ng ch?a xén vào ph?n Bleed. Chú ý r?ng n?u tài li?u c?a ta là d?ng 2 m?t – trang ?ôi (Facing pages) thì các thông s? ch?a xén g?m: top (phía trên), bottom (phía d??i), inside (ch?a phía gáy sách) và outside (ch?a phía b?ng sách). N?u là trang ??n 1 m?t thì 2 thông s? kia s? thành left và right.

K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

Sau khi tài li?u ???c t?o, ta th?y ph?n ch?a xén s? ???c gi?i h?n b?ng khung vi?n màu ??.
K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

Và khi Export ra file PDF ?? bình trang, ta c?ng chú ý ?ánh d?u vào m?c Bleeds
K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

3. XU?T FILE PDF T? MS WORD

MS Word là m?t ph?n m?m tuy?t v?i, nên tôi và nhi?u ng??i v?n dùng ?? dàn sách (nh?t là các lo?i truy?n, sách v?n ch??ng, tài li?u ngh? quy?t,.. thì Word là vô ??i ). Tuy nhiên vài ng??i l?i g?p r?c r?i khi chuy?n t? Word ra file PDF ?? bình, nhi?u ng??i th??ng dùng cách in ra máy in Adobe PDF ho?c x?a h?n n?a là cài máy in Poscript, in ra file PDF sau ?ó l?i dùng Distiller ?? cho ra file PDF. Làm chi mà m?t công v?y, cách t?t nh?t và nhanh nh?t là cài Acrobat, sau ?ó khi làm file xong ta b?m vào nút Convert to Adobe PDF:

K? thu?t bình trang trong in ?n | in an
Tuy nhiên tr??c ?ó nh? ch?nh kích th??c kh? thành ph?m cho ?úng trong Page Setup
K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

Vì word là ph?n m?m so?n v?n b?n, nó ch?ng c?n bi?t ch?a xén – bleed là gì nên ta c? k? b? nó, c?ng ch?ng c?n thi?t vì ?âu có tràn hình tràn n?n gì ?âu, n?u c?n ta s? set bleed sau trong Acrobat.

CH?A XÉN TRONG COREL DRAW

??i v?i mình, Corel Draw là m?t ph?n m?m c? chu?i tuy nhiên c?ng ph?i h?c s? d?ng vì nhi?u khách hàng v?n th??ng xuyên g?i file Corel sang mình ?? in. Vì Corel s? d?ng PDF engine riêng ?? xu?t ra file PDF do ?ó nhi?u ng??i s? d?ng Corel khi t?p làm quen v?i vi?c xu?t file PDF t? CR ?? mang ?i in do không n?m rõ nên th??ng b? l?i, ??n hàng, và t? ?o r?t s? dùng file PDF .

?? xu?t PDF t? Corel và có ch?a tràn n?n, ta c?n set bleed tr??c b?ng cách vào Layout –> Page Setup và nh?p kho?ng tràn n?n vào ph?n bleed. ?ánh d?u vào Show bleed area ?? th?y ph?n ch?a xén trên file

K? thu?t bình trang trong in ?n | in an
Ph?n ch?a xén, nh? thi?t k? tràn ra ph?n này nhé
K? thu?t bình trang trong in ?n | in an
Khi thi?t k? xong, ?? xu?t ra PDF, ta vào File –> Publish to PDF và ch?n nh? sau
K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

M?t s? thao tác thông d?ng trên file PDF:

1. Thêm trang, b? b?t trang, thay th? trang…

K? thu?t bình trang trong in ?n | in an
– Menu Header & Footer, Background và Watemark cho phép ta chèn thêm tiêu ?? và hình n?n cho file PDF. Hình n?n có th? là 1 file PDF khác. Ch?c n?ng này r?t l?i h?i n?u nh? c?n chèn Header & Footer d?ng thay ??i theo t?ng ch??ng (vd khi dàn sách,…)

– Insert pages: chèn thêm trang vào file
– Extract page: trích b?t 1 s? trang trong file ?ang m? ra thành 1 file khác
– Replace page: thay th? m?t ho?c vài trang trong file ?ang m? b?ng các trang trong file khác.
– Delete pages: xoá b?t trang

2. N?i nhi?u file PDF thành 1 file: vào File –> Combine files –> merge files into a single PDF.

K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

3. B?t t?t các kênh màu: vào Advanced –> Print Production –> Output Preview (hình nh? ? Acrobat version c? h?n nó là menu Seperations thì ph?i )

K? thu?t bình trang trong in ?n | in an

4. M?t vài công c? ch?nh s?a khác, vd s?a text, s?a hình (touch up object tool). Ví d? ?? s?a 1 hình trong file PDF, ta ch?n touch up object tool, sau ?ó click ch?n vào hình c?n s?a, nh?n nút ph?i chu?t và ch?n Edit Image. Acrobat s? m? Photoshop lên và import hình c?n s?a vào ?ó, ta s?a xong ch?n Save l?i là xong.

K? thu?t bình trang trong in ?n | in an