Làm gì để biến những trang giấy trắng có giá trị gấp hàng nghìn lần?

V?n bi?t r?ng ngh? thu?t là không có gi?i h?n, nh?ng m?i l?n ch?ng ki?n nh?ng tác ph?m ??c ?áo và sáng t?o. Chúng ta v?n không kh?i ng? ngàng và ??t ra câu h?i, nh?ng th? này có ph?i là do bàn tay con ng??i làm ra hay không?

Ngh? thu?t gia ng??i M? mang tên Maude White ?ã t?o ra nh?ng tác ph?m h?t s?c tinh m?, ch? b?ng nh?ng t? gi?y tr?ng. Bà White trân tr?ng t?ng trang gi?y tr?ng, bà ?ã vi?t trên trang web c?a mình r?ng, “M?c dù ? ?âu c?ng có gi?y, nh?ng tôi có th? ?em ??n nh?ng câu chuy?n và b?i c?nh khác nhau ch? v?i 1 trang gi?y tr?ng.”

nghe-thuat-cat-giay-1

Bà White không ch? làm ra nh?ng tác ph?m ??c nh?t vô nh? này, bà còn s? s?u riêng m?t công ty và nh?ng c?a hàng chuyên bán các tác ph?m ngh? thu?t.
Nh?ng trang gi?y tr?ng này, n?u nh? vào tay chúng ta có th? nó s? bi?n thành nh?ng chi?c máy bay hay nh?ng con h?c gi?y… Nh?ng thông qua bàn tay c?a bà White nó s? tr? thành nh?ng tác ph?m ngh? thu?t th?t s?. Và giá tr? c?a nó s? g?p vô s? l?n so v?i giá tr? c?a 1 trang gi?y tr?ng.

nghe-thuat-cat-giay-2

nghe-thuat-cat-giay-3

nghe-thuat-cat-giay-4

nghe-thuat-cat-giay-5

nghe-thuat-cat-giay-10

nghe-thuat-cat-giay-9

nghe-thuat-cat-giay-8

nghe-thuat-cat-giay-7

nghe-thuat-cat-giay-6

nghe-thuat-cat-giay-11

nghe-thuat-cat-giay-12

nghe-thuat-cat-giay-13

nghe-thuat-cat-giay-14

nghe-thuat-cat-giay-15

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng