Lộ thiệp cưới của Mạc Hồng Quân – Kỳ Hân

T?m thi?p m?i ?ám c??i vào ngày 21/6 t?i ?ây ?ã ???c K? Hân và M?c H?ng Quân g?i t?i b?n bè thân thi?t.

?ám c??i c?a M?c H?ng Quân và K? Hân ?ang là vi?c vui ???c quan tâm nh?t showbiz Vi?t. Sáng nay, K? Hân ?ã khoe ?nh h?u tr??ng ch?p ?nh c??i c?a c?p ?ôi trên trang cá nhân v?i v? h?nh phúc. Cùng v?i ?ó, M?c H?ng Quân c?ng kh?ng ??nh ?ám c??i gi?a anh và K? Hân s? di?n ra vào tháng 6.

M?t s? b?n bè c?a M?c H?ng Quân – K? Hân v?a chia s? t?m thi?p c??i mà c?p ?ôi này g?i t?i khách m?i. Trên ?ó ghi rõ ngày thành hôn c?a c?p ?ôi này vào 21/6 t?i ?ây. V?y là sau nhi?u sóng gió ?n ào, cu?i cùng M?c H?ng Quân ?ã ch?n K? Hân làm b?n ?? cu?i cùng cho mình.

HOT: L? thi?p c??i c?a M?c H?ng Quân - K? Hân - ?nh 1.

 Thi?p c??i c?a M?c H?ng Quân – K? Hân ???c trang trí l?ch thi?p

HOT: L? thi?p c??i c?a M?c H?ng Quân - K? Hân - ?nh 2.

 ?ám c??i c?a c?p ?ôi ???c t? ch?c vào ngày 21/6 t?i ?ây

HOT: L? thi?p c??i c?a M?c H?ng Quân - K? Hân - ?nh 3.

 H?u tr??ng ?nh c??i K? Hân chia s? trên trang cá nhân

HOT: L? thi?p c??i c?a M?c H?ng Quân - K? Hân - ?nh 4.
Theo Thanh Huy?n / Trí Th?c Tr?

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng