Lộ thiệp cưới của ‘soái ca’ màn ảnh việt Quang Tuấn và bạn gái Linh Phi

Thi?p c??i c?a ‘soái ca’ màn ?nh Vi?t – Quang Tu?n và b?n gái Linh Phi ???c thi?t k? ??n gi?n nh? chính tích cách c?a c? hai.

?? chu?n b? cho l? c??i tr?ng ??i c?a cu?c ??i mình, “soái ca” màn ?nh Vi?t và b?n gái ?ã cùng nhau ng?i l?i bàn b?c ??a ra ý t??ng thi?p m?i, ý t??ng ch?p ?nh c??i và trang ph?c s? ra sao.


L? di?n thi?p c??i c?a “soái ca” màn ?nh Vi?t và b?n gái

???c bi?t, hôn l? c?a c?p ?ôi s? di?n ra vào ngày (18/5) t?i m?t khách s?n 5 sao ? trung tâm TP.HCM. ?ám c??i c?a ?ôi “tiên ??ng – ng?c n?” s? qui t? r?t ?ông các g??ng m?t quen thu?c c?a làng gi?i trí phía Nam.

Quang Tu?n là g??ng m?t quen thu?c trong nhi?u phim truy?n hình nh?ng ngoài ??i anh s?ng gi?n d?, hi?m khi tham d? các s? ki?n c?a showbiz Vi?t và c?ng ít xu?t hi?n trên m?t báo. Chàng di?n viên m?i th?ng gi?i Nam di?n viên chính xu?t s?c h?ng m?c Phim truy?n hình t?i gi?i Cánh di?u Vàng 2015. Còn ca s? Linh Phi là h?c trò c?a nh?c s? Nguy?n H?i Phong. Cô quen và yêu Quang Tu?n khi ?óng chung phim “Kén r?”.

“Soái ca” màn ?nh Vi?t chia s?, anh yêu Linh Phi t? l?n ??u g?p g?. ?ôi uyên ??ng ???c nhi?u ng??i khen “trai tài, gái s?c” r?t x?ng ?ôi. Sau 3 n?m h?n hò, Quang Tu?n – Linh Phi quy?t ??nh k?t hôn, v? chung m?t nhà.

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng