Phần mềm giúp phóng lớn kích thước mà không làm vỡ ảnh

Thông th??ng khi phóng l?n kích th??c c?a m?t hình ?nh s? d?n ??n tình tr?ng “v? ?nh”, gây nên hi?n t??ng ?nh b? nhòe ho?c b? r?ng c?a. V?i s? tr? giúp c?a ph?n m?m chuyên nghi?p dành cho c? Windows và Mac d??i ?ây, b?n có th? d? dàng phóng l?n hình ?nh ch? b?ng vài cú kích chu?t mà không làm gi?m ch?t l??ng ?nh.

H?u h?t các ph?n m?m x? lý ?nh ngày nay ??u trang b? tính n?ng thay ??i kích c? c?a hình ?nh. Tuy nhiên, khi thay ??i c? ?nh s? d?n ??n tình tr?ng các ?i?m ?nh b? phá v?, ?i?u này gây ra hi?n t??ng “v? ?nh”, khi?n ch?t l??ng ?nh b? kém ?i r?t nhi?u.

BenVista PhotoZoom Classic là ph?n m?m ???c thi?t k? v?i m?c ?ích phóng l?n kích th??c hình ?nh mà không làm “v? ?nh”, giúp ??m b?o ???c ch?t l??ng c?a hình ?nh không quá gi?m so v?i nguyên g?c ban ??u.

V?i cách th?c s? d?ng ??n gi?n và ch? c?n m?t vài cú kích chu?t, ng??i dùng có th? d? dàng phóng l?n kích th??c hình ?nh c?a mình so v?i ban ??u. Nh?ng hình ?nh sau khi ???c phóng l?n có th? s? d?ng ?? in ?n ho?c ?? chia s? lên Internet qua email hay m?ng xã h?i…

M?t ?i?m n?i b?t khác c?a BenVista PhotoZoom Classic ?ó là có phiên b?n h? tr? c? Windows l?n Mac ?? phù h?p v?i m?i ??i t??ng ng??i dùng.

H??ng d?n ??ng ký và kích ho?t b?n quy?n ph?n m?m

M?c ??nh, phiên b?n ??y ?? c?a PhotoZoom Classic có giá lên ??n 69Euro, trong khi phiên b?n s? d?ng th? l?i s? t? ??ng ?óng d?u b?n quy?n lên hình ?nh sau khi x? lý.

Hi?n hãng ph?n m?m Franzis, tác gi? c?a BenVista Photo Zoom, ?ang có ch??ng trình khuy?n mãi dành cho c? ng??i dùng Windows l?n Mac có th? ??ng ký ?? nh?n mã b?n quy?n ph?n m?m hoàn toàn mi?n phí. Th?c hi?n theo các b??c sau ?? t?n d?ng ch??ng trình khuy?n mãi này:

– Download b?n dùng th? c?a ph?n m?m dành cho Windows t?i ?ây và phiên b?n dành cho máy tính Mac t?i ?ây.

– Ti?p theo, truy c?p vào ?ây, ?i?n h? tên (khung trên), ??a ch? email c?a b?n (khung d??i), sau ?ó ?ánh d?u vào 2 tùy ch?n bên d??i và nh?n nút “Zum Download”.

Ch? trong giây lát, m?t email ???c g?i ??n t? hãng ph?n m?m “Franzis”, trong ?ó có ch?a ?o?n mã kích ho?t b?n quy?n c?a ph?n m?m.

– Ti?n hành cài ??t ph?n m?m. Do giao di?n ban ??u c?a ph?n m?m là ti?ng ??c, b?n ch? vi?c nh?n nút “Weiter” ?? b?t ??u quá trình cài ??t. T?i h?p tho?i hi?n ra sau ?ó, nh?n vào nút “Photo Zoom 4 Classic installieren” ?? cài ??t ph?n m?m. B?t ??u t? ?ây, các b??c cài ??t s? ???c chuy?n sang ti?ng Anh giúp quá trình cài ??t d? dàng và thu?n ti?n h?n.

– Trong l?n ??u tiên s? d?ng ph?n m?m, m?t h?p tho?i s? hi?n ra yêu c?u ng??i dùng ?i?n mã b?n quy?n ?? kích ho?t ph?n m?m. T?i ?ây, b?n ch?n “I am a new PhotoZoom Classic 4 user”, sau ?ó sao chép ?o?n mã b?n quy?n có ???c ? trên và dán vào khung “Unlock Code” ? bên d??i. Bây gi?, t?i m?c Name (tên) và Company (công ty) bên d??i, b?n có th? khai báo các thông tin tùy ý.

Cu?i cùng nh?n nút “Unlock” ?? kích ho?t b?n quy?n ph?n m?m.

Bây gi?, b?n ?ã có th? s? d?ng ph?n m?m v?i ??y ?? b?n quy?n mà không còn g?p h?n ch? nào v? tính n?ng.

H??ng d?n s? d?ng

Cách th?c s? d?ng ph?n m?m khá ??n gi?n. T? giao di?n chính, nh?n “Open”, ch?n hình ?nh c?n t?ng c??ng kích c?. N?i dung c?a hình ?nh s? ???c hi?n th? ngay trên giao di?n chính c?a ph?n m?m.

Thông tin chi ti?t v? kích c? c?a hình ?nh s? ???c hi?n th? ? menu bên trái c?a ph?n m?m (? m?c “Original Size”). ?? thay ??i kích c? hình ?nh, b?n ?i?n kích c? m?i vào m?c “New Size”. B?n ch? vi?c ?i?n kích c? c?a chi?u ngang ho?c chi?u d?c, kích c? c?a chi?u còn l?i s? t? ??ng thay ??i ?? gi? nguyên t? l? hình ?nh.

Trong khi thay ??i kích c? c?a hình ?nh, n?i dung c?a hình ?nh c?ng s? ???c thay ??i theo ? giao di?n bên ph?i ?? cho ng??i dùng xem tr??c ch?t l??ng c?a ?nh sau khi ?ã t?ng kích th??c.

??c bi?t, t?i m?c “Resize Method” bên d??i cung c?p nh?ng ph??ng th?c khác nhau ?? t?ng c??ng ch?t l??ng trên hình ?nh, mà m?i ph??ng th?c có th? s? cho ra nh?ng ch?t l??ng ?nh khác nhau. B?n có th? thay ??i các ph??ng th?c này ?? xem ch?t l??ng ?nh có ???c c?i thi?n hay không. Sau khi thay ??i ch? ??, hình ?nh m?i ???c x? lý s? ???c hi?n th? trên giao di?n chính c?a ph?n m?m ?? ng??i dùng có th? nhìn th?y rõ s? thay ??i.

Tuy nhiên, b?n v?n nên ?? ? ch? ?? m?c ??nh (S-Spline XL) vì theo tác c?a ph?n m?m, ?ây là ch? ?? ???c trang b? thu?t toán x? lý ?nh t?t nh?t, cho ch?t l??ng ?nh cao nh?t.

Cu?i cùng, n?u ?ã c?m th?y ?ng ý v?i ch?t l??ng hình ?nh ?ã ???c phóng l?n, b?n nh?n nút “Save” trên menu c?a ph?n m?m ?? l?u l?i hình ?nh.

L?u ý: m?c ??nh ph?n m?m s? l?u ?nh sau khi x? lý d??i ??nh d?ng file TIFF. B?n nên ch?n ?? l?u ?nh ? ??nh d?ng .JPG ?? ph? bi?n và chia s? d? dàng h?n.

Ph?m Th? Quang Huy (Dân Trí)

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng