Sự đổ bộ của trào lưu in ấn hot nhất Nhật Bản tới Việt Nam

Không còn n?i lo m?i khi b? nh? b? m?t, b? quá t?i, b? l?i…và hàng tr?m k? ni?mc?a b?n ??u bi?n m?t. Gi?i tr? ?ã d?n tìm ??n photobook nh? m?t gi?i pháp lý t??ng hi?n nay và bi?n trào l?u này tr? nên ph? bi?n

S? phát tri?n c?a công ngh? ?i?n tho?i thông minh v?i nhi?u tính n?ng ?ã d?n thay th? r?t nhi?u th? nh? s? danh b?, sách ??c, radio, báo gi?y…. D?n d?n nh?ng quy?n album ?nh ?ã tr? thành quá kh?, thay th? b?i nh?ng b? nh? dung l??ng l?n trong di ??ng. Nh?ng có nh?ng ?i?u công ngh? s? không bao gi? thay th? ???c, ?ó là nh?ng kho?nh kh?c ???c in ra và l?u gi? t?i b?t k? n?i nào b?n t?i. Không còn n?i lo m?i khi b? nh? b? m?t, b? quá t?i, b? l?i…và hàng tr?m k? ni?m c?a b?n ??u bi?n m?t. Gi?i tr? ?ã d?n tìm ??n photobook nh? m?t gi?i pháp lý t??ng hi?n nay và bi?n trào l?u này tr? nên ph? bi?n.

N?u b?n mu?n b?t ??u th?c hi?n m?t photobook c?a riêng mình nh?ng không bi?t b?t ??u t? ?âu, v?y thì ?ây là tu?n l? may m?n c?a b?n. B?n có th? ghé th?m Canon Image Square m?i toanh t?i Gi?ng Võ – n?m trong chu?i các c?a hàng phân ph?i chính th?c c?a Canon. T?i ?ây, b?n có th? ch?p ?nh ngay trong m?t Studio chuyên nghi?p v?i phông n?n ?a d?ng cùng v?i nh?ng chi?c máy ?nh cao c?p m?i nh?t nh? Canon EOS-1D X Mark II, EOS 80D, EOS 1300D. Các b?n bi?t quê h??ng c?a hãng nhi?p ?nh l?ng danh này ch?? ?ó chính là Nh?t B?n, ??t n??c m?t tr?i m?c luôn ?i ??u trong m?i xu h??ng cá tính nh?t c?a gi?i tr? hi?n ??i.

Các b?n tr? x? hoa anh ?ào c?ng là nh?ng ng??i d?n ??u trào l?u trang trí ?nh th? hi?n s? khác bi?t c?a chính mình. H? ?ã làm nh? th? nào ?? ?ó là nh? nh?ng ph? ki?n trang trí th?i th??ng nh?t mà b?n có th? tìm th?y t?i Print Bar c?a Canon. B?n có th? cùng b?n bè, ng??i thân t?o nên các b?c ?nh ngh? thu?t “??c nh?t vô nh?”. Sau ?ó, chuyên gia Canon s? h??ng d?n b?n cách ch?nh và in ?nh chuyên nghi?p ?? nh?n ???c nh?ng tác ph?m ch?t l??ng cao t? gi?y m?c chính hãng và các dòng máy in PIXMA c?a Canon.

M?t s? k?t h?p hoàn h?o ?? các b?n tr? t? do tho? s?c sáng t?o h?t mình t? khâu ý t??ng t?i khi ra s?n ph?m v?i nh?ng gi?i pháp hình ?nh toàn di?n c?a Canon.

N?u b?n v?n ch?a có k? ho?ch gì trong tu?n này, hãy t?n d?ng c? h?i này ?? bi?n nó tr? nên ?áng nh? v?i nh?ng ng??i thân yêu c?a mình.

 Theo Saga / Trí Th?c Tr?

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng