Thiệp cưới giản dị của “gái quê” Lê Phương

Chân dài Next Top ch?n m?u thi?p m?i ??n gi?n cho l? c??i t? ch?c t?i TP HCM.

Sau l? ?ính hôn và l? c??i ???c t? ch?c t?i Thanh Hóa vào ngày 23/4, v? ch?ng Lê Ph??ng ?ã t? ch?c th?c hi?n ch?p ?nh c??i t?i ?à L?t. ??ng th?i c? hai c?ng hoàn thành khâu g?i thi?p c??i ??n bàn bè, ??ng nghi?p thân thi?t.

Lê Ph??ng không gi?u ???c s? háo h?c khi mu?n t?n tay g?i nh?ng t?m thi?p m?i ??n anh ch?, bàn bè yêu quý c?a cô.

Khác h?n v?i s? c?u k? và công phu trong vi?c chu?n b? thi?p c??i c?a các c?p ?ôi trong showbiz Vi?t, thi?p c??i c?a Lê Ph??ng và ??c Ti?n vô cùng ??n gi?n.

Lê Th? Ph??ng cho bi?t mình là ng??i s?ng ??n gi?n vì th? m?i th? t?c dành cho ?ám c??i v? ch?ng cô ??u giao t?t c? cho nhà hàng chu?n b?. C?p ?ôi không c?ng ??a ra nh?ng yêu c?u và ?òi h?i v? ki?u dáng, màu s?c mà ch? s? d?ng m?u thi?p m?i do nhà hàng thi?t k?.

?ám c??i c?a chân dài Next Top s? di?n ra vào ngày 12/6 t?i m?t trung tâm ti?c c??i ? Qu?n 5 – TP HCM. Lê Ph??ng hy v?ng trong ngày tr?ng ??i này, nh?ng ng??i cô yêu m?n s? có m?t ?ông ?? ?? mình có ???c th?t nhi?u l?i chúc phúc.

Theo Thu Hoài (Ngoisao.net)

Đánh giá bài viết.
T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng