HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI

  Ngành in ?n luôn g?n li?n v?i s? phát tri?n c?a xã h?i. TKHOA luôn ??t m?c tiêu tr? thành ??n v? d?n ??u và truy?n c?m h?ng sáng t?o cho ngành in m? thu?t b?ng công ngh? k? thu?t s?. T? ?ó làm cho cu?c s?ng tr? nên t??i ??p và ti?n ích h?n.

  20160829_114712

  TKHOA luôn ??i m?i các thi?t b? hi?n ??i và t?t h?n ?? ph?c v? cho Khác hàng

  tkhoa - in ?n - photo chuyên nghi?p t?i ?à N?ng

  C? s? v?t ch?t ??y ?? ?? ph?c v? công vi?c

  tkhoa-trang-thiet-bi-hien-dai-2

  C? s? v?t ch?t ??y ?? ?? ph?c v? công vi?c

  tkhoa-trang-thiet-bi-hien-dai-3

  C? s? v?t ch?t ??y ?? ?? ph?c v? công vi?c

  tkhoa-trang-thiet-bi-hien-dai-4

  C? s? v?t ch?t ??y ?? ?? ph?c v? công vi?c

  tkhoa-trang-thiet-bi-hien-dai-5

  C? s? v?t ch?t ??y ?? ?? ph?c v? công vi?c

  tkhoa-trang-thiet-bi-hien-dai-6

  C? s? v?t ch?t ??y ?? ?? ph?c v? công vi?c

  tkhoa-trang-thiet-bi-hien-dai-7

  C? s? v?t ch?t ??y ?? ?? ph?c v? công vi?c

  tkhoa-trang-thiet-bi-hien-dai-8

  C? s? v?t ch?t ??y ?? ?? ph?c v? công vi?c

  tkhoa-trang-thiet-bi-hien-dai-9

  ??i ng? nhân viên b?o trì h? th?ng liên t?c 24/24

  nike air max damen nike air max damen

T.Khoa – In ấn và Photo tại Đà Nẵng