Card visit

  Size kích thước chuẩn của Card visit:

  90 x 50 mm (255 x 140 pixel)

  Card visit cần chứa đựng thông tin gì?
  Mục đích chính của danh thiếp là cung cấp thông tin liên lạc, giúp giao dịch được thông suốt, chính xác và tiện lợi.

  Card visit cá nhân

  Họ tên chủ sở hữu
  Chức vụ
  Công ty
  Thông tin liên lạc: số điện thoại, email, địa chỉ,…

  Card visit doanh nghiệp

  Tên công ty, tổ chức,…
  Ngành nghề kinh doanh
  Địa chỉ
  Thông tin liên hệ: số điện thoại, email, fax,…
  Mã số thuế

  Danh mục: Từ khóa: ,